Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/reel/domains/reel.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 44

Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/reel/domains/reel.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 44

apie kin? subjektyviai

Archive for the ‘sci-fi’ Category

Pacific Rim (2013)

In action, sci-fi on July 31, 2013 at 7:53 pm

Sakiau, rašysiu tik apie gerus filmus, bet neišken?iau. Venkit, vaikai, šito plastmasinio š?duko. Efektai – 10/10, siužetas – 1/10. Fake as an Eiffel in Vegas.

5/10.

 

Los Cronocrimenes (2007)

In european, sci-fi on September 13, 2012 at 11:28 pm

Ispan? kinas neprasid?jo nuo Pedro Almodovaro, prieš septynet? met? raš? ‘Kinas’. Neprasid?jo ispan? kinas ir nuo Bunuelio, kuris kartu su Dali parod?, jog žmogaus akis ne k? tesiskiria nuo karv?s. Bet ne apie tai ?ia. Svarbiausia, kad nei vienu, nei kitu ispan? kinas nesibaig?.

Sci-fi europietiškame kine ne itin dažnai pasitaiko, labiausiai d?l finansini? galimybi?, ta?iau kas nori, tas randa kaip pigiai ir kokybiškai padaryti fantazij? ?terpiant j? ? labiau ?prast? tokiam kinui buit?. Taip ir atsitinka šiame filme, kurio anglišk? versij? Holivudas, beje, išleidžia kit?met.

Taigi, naujakurys Hektoras (Karra Elejalde) nieko pernelyg neveikdamas su ži?ronais pastebi mergin? miškelyje priešais. Read the rest of this entry »

The Hitchiker’s Guide To The Galaxy (2005)

In comedy, sci-fi on May 18, 2012 at 4:00 pm

Apie šit? film? tur?jo b?t parašyta jau seniai. Ir ne vien tod?l, kad ši sci-fi komedija su aktori? žvaigždynu yra nuostabus filmas bet kokio ni?rumo dienai ar nak?iai praskaidrint. Bet geriau v?liau negu niekada.

Pa?ioje pradžioje Žem? palieka delfinai (ir nors tai jie daro žymiai smagiau ir gražiau, ? galv? negali neateiti palyginimas su Camiu “Maro” žiurk?mis) ir nors tai tur?t? kelti susir?pinim?, gyvenimas planetoje b?ga kaip b?g?s ir tokiems paprastiems žmon?ms kaip Art?ras Dentas (Martin Freeman, matytas kitose brit? komedijose Hot fuzz bei Love actually) didesni? r?pes?i? kelia tai, jog vakar?lyje nepavyko pakabinti merginos, o štai š?ryt pabudus buldozeriai ruošiasi sugriauti jo nam?, nes jis trukdys greitkeliui. Read the rest of this entry »

Metropolis (1927)

In drama, sci-fi on January 19, 2012 at 1:07 pm

Šitas filmas sausio 10 oficialiai atšvent? 85 met? jubiliej?, tad norint perspjaut amžiumi, reikt? rašyt dabar apie George MeliesKelion? ? m?nul?‘ iš tolim? 1902. Bet dabar apie 1927 met? Fritz Lang nesenstant? šedevr? ‘Metropolis‘.

Metropolis yra miestas kažkur neaiškioj ateity neaiškioj šaly (kalb?t jie nekalba, garsinius filmus masiškiau prad?jo tik nuo 1928 leist ? pasaul?). Mieste yra savininkai bei didieji protai, iš kuri? didžiausias yra Joh Fredersen, ir darbininkai, gyvenantys ir dirbantys giliai po žeme. Id?jos autoriai – kapitalizmo priešininkai Karl Marx ir Friedrich Engels. Bet gr?žtam prie filmo.

Aukštai miesto Edeno soduose gyvenimu m?gaujasi savinink? ir prot? s?n?s (laikai, kai dar nebuvo feminizmo…), o svarbiausias iš j?, aišku, Freder Fredersen, vienintelis Joh s?nus nuo Joh (ir ne tik jo) beprotiškai mylimos žmonos Hel. Read the rest of this entry »

Pi (1998)

In drama, fantasy, sci-fi, thriller on December 30, 2011 at 12:26 pm

Seniai seniai (prieš 14 met?, jei tiksliau) ? Niujork? gr?žo jaunuolis, turintis gausyb? vil?i?, id?j? bei ambicij? ir didžiulio noro parodyti k? gali, bet visišk? nul? pinig?. Vadinosi jis Darren Aronofsky. Kadangi ryžto jaunuoliui nestigo, s?do ji su draugais ir paraš? scenarij?, draugai, gimin?s ir artimieji paaukojo po šimt? doleri? ir sud?jus su santaupomis gavosi kuklus 60 000 doleri? biudžetas. Iš viso šito ir ger? žmoni?, sutikusi? dirbti už itin maž? arba jokio atlygio, gavosi itin neblogas debiutas vardu Pi.

Kas ?jo ? mokykl? tas žino, jog Pi yra begalin? trupmena, kurios visi skai?iai po kablelio yra skirtingi, tad jau pats filmo pavadinimas nuteikia gan matematiškai. Taip ir yra. Read the rest of this entry »

Brazil (1985)

In drama, fantasy, sci-fi on November 28, 2011 at 10:59 pm

Filmuose apie milijon? bevagian?ius smulkius bandit?lius dažniausiai jie planuodavo už tuos pinigus pab?gti ? Rio de Žaneir?, bene žymiausi? Brazilijos miest? ir vadinam?j? roj? žem?je.

Kaip tik tokiu rojumi aš ir interpretavau vieno savo mylimiausi? kino fantast? Terry Gilliamo filmo ‘Brazil’ pavadinim?. Nuo tiesos toli nenuklydau, pavadinim? ?kv?p? ši daina. Palmi? ir sambos šiame filme n? iš tolo nesimato. Pagrindinis filmo herojus Sam Lowry (daugeliui dabar labiau prisimenamas iš ‘Karib? pirat?’ Johnathan Pryce) gyvena ateityje (kuri man šiek tiek primena 1985met? realyb? kai kuriuose pasaulio galuose ir, neišvengiamai, Orwell?). Didysis Brolis stebi visus ir nedaro klaid? ir r?pinasi, jog ir kiti j? nedaryt?. Biurokratinis darbas, kuris neteikia jokio malonumo, jaunyst?s, grožio ir ‘elito’ besivaikanti motina ir nelabai nuošird?s taip vadinami draugai. Read the rest of this entry »

V for Vendetta (2006)

In action, sci-fi, thriller on November 5, 2011 at 11:18 pm

Na kada gi, jei ne šiandien, lapkri?io penkt?j?. Remember, remember, the Fifth of November, the Gunpowder Treason and Plot… Nedaug tos lapkri?io penktosios beliko, tod?l, kad grei?iau b?t?, padarysiu taip, kaip daro “KinasKitaip” feisbuke ir išvardinsiu tris priežastis, d?l kuri? reikia pamatyti š? film?:

1. Hugo Weaving monologai.

2. “People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people”.

3. Kick-ass kov? scenos.

Beje, priežas?i? yra daugiau, nei trys, bet š?vakar nesipl?siu. Tiesiog paži?r?kite, nes tai yra trully awesome reginys – 9/10. Traileris - po skirtuko. Read the rest of this entry »

Galaxy Quest (1999)

In comedy, sci-fi on August 3, 2011 at 6:41 pm

Na k?, laikas gr?žti prie film? apžvalg?. Š?kart trumpai apie lengvo turinio fantastik? :)

Kažin, ar “Star Trek” herojai nors pagalvojo kart? pagalvojo, kas b?t?, jei tos visos sapalion?s, kurias jie tur?jo vaidinti, patapt? tiesa? “Galaxy Quest” – b?tent apie tai. Kažkada buvusio labai populiaraus TV serialo herojai tenkinasi buvusios šlov?s liku?iais pasirodydami ? ?vairiuose fan? suvažiavimuose ir supermarket? atidarymuose. Nuo paskutinio epizodo eterio pra?jo jau 17 met? ir visai ?gulai toks gyvenimas jau ?griso. Išskyrus Nesmit?, kuris už kitus jau?iasi kietesnis, nes yra “kapitonas”. Ir per eilin? vietin?s “maksimos” atidarym? motuš? Visata iškre?ia jiems pokšt? – visas j? TV šou virsta realybe, su tikrais ateiviais, kosminiais laivais ir kitais b?tinais atributais

Kod?l šis “kvestas” man patiko? Nes geba taikliai, bet neužgauliai pasišaipyti iš visos “Startrekiados”, kosminiuose tv serialuose vyraujan?i? kliši?, hardcore fan?, komiks? konvencij? ir geek? (ar reik sakyt – nerd??) apskritai. Read the rest of this entry »

Limitless (2011)

In mystery, sci-fi, thriller on June 28, 2011 at 8:20 am

VBS agent?ra tvirtina, kad teišnaudojam kažkur 10-20% savo smegenin?s paj?gumo. Aš šventai ?sitikin?s, kad dažniausiai naudoju dar mažiau, bet ne apie mano durnum? mes ?ia susirinkome… Taigi, ?rašo pavadinime minimo filmo k?r?jai išgalvojo stebukling? vaist?, kuris leidžia panaudoti smegen? potencial? šimtu procent?. Tai tas vaistas (ar narkotikas galb?t? drug angliškai) ir yra visa mokslin? fantastika, nes jo pavartojus ne?gyji nei telekinez?s, nei telepatini?, nei koki? kit? Steveno Kingo m?giam? gali?. Tiesiog sugebi atsiminti visk?, k? kada esi skait?s, gird?j?s ar kaip kitaip sužinoj?s.

Tai ?ia trumpai apie to vaisto (narkotiko?) naud?. Bet kaip ir dauguma vaist? (arba visi narkotikai), šis irgi turi pašalin? poveik?, Read the rest of this entry »

Forever War (2013)

In sci-fi, upcoming on June 1, 2011 at 7:29 am

Ar žinote, kad Ridley Scott nerežisavo nei vieno mokslin?s fantastikos filmo nuo 1982 m.? Ok, gal ?ia per skambiai atidariau ?raš?, turint omeny, kad toki? film? ponas R.S. tur?jo tik du. Bet ne kiekyb?je, o kokyb?je esm?. Ir tie du filmai yra esmin?s kokyb?s. Tod?l omg omg kaip laukiu – tre?ias kartas meluos ar ne?

Kaip visad, apie oficialiai nepaskelbt? projekt? sklaido daugyb? gand?, o konkre?ios info iškasti faktiškai ne?manoma. Bet gandai kolkas sklinda tik geri. Ir jei jie nemeluoja, labiausiai man šiame projekte patinka šie dalykai:

  1. filmo scenarijus remsis to pa?io pavadinimo Joe Haldeman romanu (1975 Nebula ir 1976 Hugo apdovanojimai) Read the rest of this entry »